induction အတူ Stator နှင့်ရဟတ်လျောက်ပတ်ကျုံ့

ဖေါ်ပြချက်

induction အမြင့်ကြိမ်နှုန်းအပူပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အတူ Stator နှင့်ရဟတ်လျောက်ပတ်ချုံ့

မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း Stator_and_rotor သငျ့ကျုံ့

 

 

 

 

 

 

လျောက်ပတ် stator နှင့်ရဟတ်ကျုံ့

 

 

 

 

 

 

 

 

မထိုက်မတန် stator နှင့်ရဟတ်ကျုံ့

 

 

 

 

 

 

 

 

stator ရဟတ်

 

 

 

 

 

=