ဘယ်လို induction အပူကွိုင်ဒီဇိုင်းကိုဘယ်လို

ဘယ်လို induction အပူကွိုင် - inductors ဒီဇိုင်း - သော induction ကွိုင်ဒီဇိုင်းကိုဒီဇိုင်းလုပ်ရမည်နည်း